Dzięki wykwalifikowanej kadrze, naszej ciężkiej pracy, szybko przyswajamy wiedzę

Nauka

 

Szkoła to nie tylko nauka. Tutaj zawsze doskonale się bawimy

Zabawa

 

Toys

Stworzyliśmy możliwość nauki uczniom niepełnosprawnym. Jesteśmy Szkołą bez Barier

Integracja

 

Dbamy o nasze zdrowie poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych

Sport

jesteś tutaj:

Home Regulamin
bibiloteka Drukuj Email

Biblioteka

 alt

 

Biblioteka szkolna została utworzona w 1964 roku. W nowo wybudowanej szkole  zajmowała niewielką salkę o w końcu  korytarza na I piętrze (obecnie szatnia zerówki). Jej skromne wyposażenie stanowiły: kilkadziesiąt książek przejętych ze szkoły w Komorowie, 6 regałów na książki, biurko i 3 stoliki dla czytelników. W miarę upływu lat księgozbiór powiększał się i poprawiały się warunki lokalowe. W 1989 roku w rozbudowanej szkole usytuowano ją  na parterze, obok stołówki. Odtąd dysponowała okazałą czytelnią i oddzielnym pomieszczeniem na księgozbiór biblioteczny, liczący wówczas ok. 10 tysięcy woluminów. W 1993 roku  wzbogacona została o komputer, który zakupiony został ze środków wypracowanych społecznie  przez bibliotekarki: Bożenę Ruszczak i Grażynę Dymarczyk –Radoś. W owym czasie była to pierwsza w województwie  lubuskim biblioteka szkoły podstawowej posiadająca profesjonalny sprzęt komputerowy, na którym rozpoczęto komputeryzację biblioteki.

 W 2001 roku dokonano modernizacji  biblioteki   polegającej na  wyburzeniu ściany oddzielającej czytelnię od salki  zajmowanej przez księgozbiór oraz powiększeniu jej  o przyległy magazyn pracowni chemicznej. W wyniku remontu powstały dwa pomieszczenia:

1. przestronne, widne wnętrze o powierzchni 100 m kw., w którym urządzono :

 • informatorium ze stanowiskiem komputerowym zaopatrzonym w oprogramowanie biblioteczne Mol 2000+ ,
 •  wypożyczalnię z wolnym dostępem do półek,
 •  czytelnię z bogatym w wydawnictwa encyklopedyczne księgozbiorem podręcznym.

2. magazyn biblioteczny.

 Od 2008 roku  biblioteka zgodnie z najnowszymi trendami w bibliotekarstwie światowym stała się Szkolnym  Centrum Informacji, w którym oprócz informacji zawartych w książkach, czytelnicy za pośrednictwem Internetu mają dostęp do światowych zasobów wiedzy.

 

KATALOGI I INNE ZASOBY BIBLIOTECZNE

I. Zbiory biblioteczne:

 • Ilość woluminów: 9407
 •  Ilość tytułów ponumerowanych czasopism:13
 • Zbiory specjalne: 76 

Zbiory biblioteczne podzielone są  na 10 działów

 według UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej) :

O - DZIAŁ OGÓLNY

1 -  FILOZOFIA

2 -  RELIGIA

3 -  NAUKI SPOŁECZNE

4 - --------------------------

5 -  NAUKI PRZYRODNICZE

6 -  NAUKI STOSOWANE

7 -  SZTUKA, ROZRYWKI, SPORT

8 -  JĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA PIĘKNA

9 -  ARCHEOLOGIA, HISTORIA, GEOGRAFIA

 

Podział literatury pięknej w bibliotece szkolnej:

   B     -     Baśnie, Legendy

   BW -      Bajeczki , Wierszyki

   Ob  -      Powieści obyczajowe

   Prz -      Powieści przyrodnicze

   P  -        Powieści przygodowe

   H  -        Powieści historyczne

   L  -        Lektury

   Pd -       Poezja

 

CZASOPISMA DOSTĘPNE W BIBLIOTECE

 1. BIBLIOTEKA W SZKOLE ( miesięcznik)
 2. JĘZYK POLSKI W SZKOLE (kwartalnik)
 3. ŚWIERSZCZYK (miesięcznik)
 4. ŚWIETLICA W SZKOLE ( kwartalnik)
 5. VICTOR JUNIOR (miesięcznik)
 6. WSZYSTKO DLA SZKOŁY (miesięcznik)

 

II. Warsztat informacyjno – bibliograficzny:

Ø      Katalogi:

·        tradycyjny:

§         alfabetyczny ( korzystamy z niego , gdy znamy nazwisko autora poszukiwanej książki);

§         rzeczowy ( korzystamy z niego , gdy nie znamy nazwiska autora ani tytułu poszukiwanej książki, ale znamy dziedzinę literatury );

§         tytułowy bajek ( korzystamy wówczas , gdy nie  znamy nazwiska autora, ale znamy tytuł poszukiwanej książki);

·        komputerowy:

§         alfabetyczny;

§         tytułowy;

§         przedmiotowy;

§         systematyczny;

§         serii.

Ø      Kartoteki:

§         zagadnieniowa;

§         uroczystości szkolnych;

Ø      Multimedia:

§         Kasety video

§         Kasety magnetofonowe

§         Płyty kompaktowe

§         Programy multimedialne

Ø      Księgozbiór podręczny, który  zawiera: bibliografie, słowniki, encyklopedie ogólne i specjalne z różnych dziedzin wiedzy, albumy, roczniki statystyczne, kroniki, wydawnictwa popularnonaukowe.

Zawartość księgozbioru udostępniana jest czytelnikom wyłącznie na miejscu w czytelni.

 

III.  Internetowe  Centrum  Informacji Multimedialnej

Od marca 2008 roku w bibliotece działa  Internetowe  Centrum  Informacji Multimedialnej, na które składa się cztery komputery ze stałym dostępem do Internetu i urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka), z których mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.

 

Multimedialne programy:

§         Atlas PWN;

§         Słownik Języka polskiego;

§         Słownik Ortograficzny;

§         Słownik Wyrazów Bliskoznacznych;

§         Encyklopedia multimedialna;

 

  alt
 

Wszystkich uczniów korzystających z pracowni obowiązuje REGULAMIN

Pracownia ICIM służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych.

 

REGULAMIN  CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

1. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.

2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby szukające informacji w celach edukacyjnych. Mogą one z wyprzedzeniem rezerwować miejsce przy stanowisku komputerowym.

3. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Przed przystąpieniem do pracy uczeń podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu – określa tematykę poszukiwanych informacji oraz podpisuje się akceptując w tym samym regulamin.

4. Korzystając z komputera w celach prywatnych uczeń nie ma możliwości korzystania ze stacji dyskietek, CD oraz drukarki.

5. Wyszukiwane informacje mogą być zapisane na w/w nośnikach lub wydrukowane jeśli służą celom dydaktycznym dla całej klasy lub szkoły.

6. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania.

7. Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1 godzina.

8. Przy jednym komputerze mogą znajdować się  maksymalnie  dwie osoby pracujące w ciszy.

9. Zabronione jest instalowanie innych programów i dokonywanie zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości pracy komputera należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi bibliotekarzowi.

11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Obowiązuje zakaz prowadzenia głośnych rozmów, korzystania z telefonów komórkowych,  jedzenia i  picia.

12. W przypadku naruszenia regulaminu ICIM bibliotekarz ma prawo przerwać pracę użytkownika komputera.

13. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad skutkuje zakazem korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik.

    W przypadku ucznia odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.

 

 

IV. Regulaminy biblioteczne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1.  Ze zbiorów  biblioteki mogą  korzystać : uczniowie,

nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice .

2. Jednorazowo można wypożyczyć DWIE książki (w tym JEDNĄ lekturę obowiązkową) na okres DWÓCH tygodni.

 Wypożyczonych książek nie można oddawać samowolnie komu innemu.

3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni.

W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.

4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczania jednorazowo większej ilości książek.

5. Czytelnik zobowiązany jest do  szanowania wypożyczonych książek. Zauważone uszkodzenia po zgłoszeniu nauczycielowi bibliotekarzowi w miarę możliwości naprawić.

6. W przypadku zniszczenia  lub zagubienia książki należy niezwłocznie  odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. Do czasu uregulowania swych zobowiązań wobec biblioteki czytelnik traci prawo do korzystania z jej zbiorów.

7. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

8. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie , pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów  wypożyczonych z biblioteki.

 

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.

2. Do czytelni  wchodzi się spokojnie, z czystymi rękami i bez jedzenia. Teczki i plecaki trzeba zostawić w wyznaczonym miejscu.

3. W czytelni należy zachować  CISZĘ.

4. Każdy odwiedzający  wpisuje się do ZESZYTU ODWIEDZIN.

5. W czytelni można korzystać ze zbiorów biblioteki, tj. wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.

6. Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.

7. Wykorzystane czasopisma odkłada się na ustalone miejsce.

8. Książki i czasopisma należy szanować.

 

Kontakt

Call Center Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Kresowa 48 66-620 Gubin
tel. 68 4558177. fax 68 3593125

e-mail: sp3gubin@op.pl

 

www.gubin.com.pl Edward Patek, Joomla-Monster