Dzięki wykwalifikowanej kadrze, naszej ciężkiej pracy, szybko przyswajamy wiedzę

Nauka

 

Szkoła to nie tylko nauka. Tutaj zawsze doskonale się bawimy

Zabawa

 

Toys

Stworzyliśmy możliwość nauki uczniom niepełnosprawnym. Jesteśmy Szkołą bez Barier

Integracja

 

Dbamy o nasze zdrowie poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych

Sport

jesteś tutaj:

Home Plan pracy
Plan pracy biblioteki Drukuj Email

 

PLAN PRACY  BIBLIOTEKI

na rok szkolny  2011/2012

 

 

PRACA PEDAGOGICZNA

Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej    i medialnej uczniów, kształcenia ustawicznego i wszechstronnego rozwoju ucznia.

 

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 

Termin

wykonania

 

Uwagi

Tworzenie warunków  do zdobywania informacji  z różnych źródeł

 

 

 

 

 1. Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego;
 2. Uaktualniani napisów informacyjnych, plansz w bibliotece i w szkole.

 

 1. Wdrażanie i zachęcanie uczniów  do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej w  celu:
 • wypożyczania książek;
 • korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism;

     4.Uczenie poszanowania książek i czasopism  oraz poprawnego zachowania w bibliotece;

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

Rozpoznawanie    i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej

         5. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:

 • reklamowanie książek,
 • udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
 • gazetki okolicznościowe;
 • wystawki  nowości;
 • organizację świąt bibliotecznych:
 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
 • Dzień Bibliotek Szkolnych;
 • Dzień Pluszowego Misia;
 • Maj Miesiącem Książki –
 • akcje biblioteczne :
 • „Biblioteka w barwach jesieni”;
 • „ Duży czyta małemu”( realizacja programu „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” dla  uczniów z zerówki, świetlicy szkolnej),
 • konkursy dla klas I – VI:

               czytelnicze:

 • „Moda na czytanie”
 • „Znam świat Kubusia Puchatka” dla klas II;
 • „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” dla klas II;
 • „Mity” dla klas V;
 • eliminacje i przygotowanie uczniów do finału do konkursu „ Dobre maniery” dla klas V;
 1. plastyczne;
 • „Się czyta, się wie”;
 • „ Zilustruj wiersz…”;
 • „ Książka – okno przez które można zobaczyć…”;
 • Konkurs na komiks;
 • Konkurs na bajkowe przebranie
 1. literackie;

- wystawy pokonkursowe;

- spotkanie z autorem komiksu;

-prezentacje multimedialne;

 • nagradzanie najlepszych czytelników;
 • rozmowy indywidualne na temat zachowań, potrzeb , osiągnięć, trudności i dalszych planów;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów „ Warsztaty czerpania papieru”;
 • kiermasze książek.

bibliotekarz

 

 

 

 

 

Bibliotekarz, KB

 

 

 

cały rok

 

cały rok

cały rok

 

październik

 

 

październik

 

 

 

 

 

październik

luty

styczeń

kwiecień

marzec

kwiecień, maj

 

 

 

kwiecień

styczeń

listopad

grudzień

marzec

 

 

grudzień

październik

czerwiec

cały rok

 

styczeń

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testico

Testico

Testoco

Testico

Przygotowanie użytkowników do korzystania                z różnorodnych źródeł informacji                   i do samokształcenia

     6.Realizacja „ Edukacji czytelniczej i medialnej”:

 • Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas I a, I b, I c;

( zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni; przedstawienie);

 • Czytelnia, budowa Świerszczyka dla klas II;
 • Biblioteczka domowa dla klas III;
 • Budowa książki dla klas IV;
 • Katalogi biblioteczne dla klas V;
 • Książka popularnonaukowa dla klas VI;
 • Korzystanie z różnych źródeł informacji dla klas IV- VI;

      7.Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych.

       8.Udostępnianie materiałów bibliotecznych, sprzętu audiowizualnego,    na zajęcia edukacyjne.  

       9.Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł;

      10.Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

      11.Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.

    

bibliotekarz

KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

 

w/g potrzeb

 

 

 

 

 

 

    cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

i wyzwalanie twórczych postaw

   13. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb    i nawyków czytelniczych  z uwzględnieniem   indywidualnych uzdolnień uczniów. 

     14. Pomoc  w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów i olimpiad.

      15.Prowadzenie „Klubu Bibliofilków” -praca z uczniami przejawiającymi zainteresowania czytelnicze :

       - opracowanie planu pracy Klubu;

      - spotkania w klubie;

      - wdrażanie  uczniów do  pracy biblioteki (akcje biblioteczne, gazetki, konkursy, pomoc w porządkowaniu biblioteki);

      16. Wyróżnianie najlepszych czytelników :

        -   imienny wykaz najlepszych czytelników 2 X roku   umieszczany na tablicy, podany do wiadomości wychowawców.

       -  nagrody książkowe i dyplomy.

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarz

i wych. klas

 

bibliotekarz

cały rok

 

 

wg potrzeb

 

 

wrzesień

co tydzień

cały rok

 

 

na zakończenie roku szkolnego

 

Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym,               rodzicami

       17.Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej  i informacyjnej ucznia.

       18.Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.                                               

       19.Sporządzanie wykazów i reklamowanie nowości wydawniczych dla nauczycieli; gromadzenie materiałów pomocnych w uzyskaniu stopnia awansu zawodowego.

       20.Współpraca  z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, ścieżek edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

       21.Współpraca z rodzicami, informowanie o czytelnictwie dzieci i popularyzowanie literatury pedagogicznej.

       22.Współpraca z :

 • bibliotekami innych szkół i Miejską Biblioteką publiczna w Gubinie;
 • ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gubińskiej ;
 •  oddziałem PTTK    w Gubinie;
 • Gubińskim Domem Kultury.  

 

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

podczas zebrań

 

 

w ciągu roku

 

w ciągu roku

 

 

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

          23. Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach.

          24. Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.

           25. Mierzenie jakości pracy biblioteki.

           26. Doskonalenie warsztatu pracy – zapoznawanie się z nowościami  metodycznymi  i wydawniczymi.

           27.Samokształcenie.

 

bibliotekarz

w ciągu roku

wg planu

w ciągu roku

 

cały rok

 

 

PRACE

 BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE

 

Zadania

 

 

Sposoby realizacji

 

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin realizacji

 

Planowanie, statystyka, sprawozdawczość

 

 

 

    1.Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

    2. Prowadzenie dziennika bibliotecznego, zeszytu odwiedzin czytelni,

    3.Sprawozdawczość  -prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej i rocznej w oparciu o komputerowy program biblioteczny MOL2000+;

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

wrzesień

cały rok

 

cały rok

 

 

 

Organizacja udostępniania zbiorów,                     gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja

      4.Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych.

      5.Ewidencja - bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.

      6.Opracowywanie zbiorów - klasyfikacja wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowywanie książek w komputerze;

      7.Melioracja księgozbioru głównego  i podręcznego.

      8.Selekcja zbiorów - inwentaryzacja ubytków.

     9.Konserwacja zbiorów - oprawa i naprawa książek.

     10.Akcesja czasopism.

 

bibliotekarz

 

 

 

 

bibliotekarz

KB.

cały rok

 

 

 

wg potrzeb

cały rok

 

Organizacja warsztatu informacyjnego  i dydaktycznego biblioteki

    11.Tworzenie elektronicznej bazy danych – praca z programem MOL.

    12. Bieżąca rozbudowa kartoteki zagadnieniowej-uroczystości szkolne, pasowanie na ucznia, pasowanie na czytelnika.

    13.Analiza czytelnictwa indywidualnych uczniów; opracowywanie semestralnych  wykazów.

 

bibliotekarz

cały rok

 

w ciągu roku

 

co semestr

 

Prace administracyjne

   16.Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków;

  17.Aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników;  założenie kartoteki dla uczniów kl. I.                                               

   18.Piecza nad tablicą „Biblioteczne to i owo”;

   19.Dbanie o estetykę wypożyczalni i czytelni.

    20.Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i sprawdzenie ich stanu.

   21.Uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.

 

bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

wrzesień

cały rok

 

 

czerwiec

 

 

 

Kontakt

Call Center Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Kresowa 48 66-620 Gubin
tel. 68 4558177. fax 68 3593125

e-mail: sp3gubin@op.pl

 

www.gubin.com.pl Edward Patek, Joomla-Monster